Meer informatie over tinnitus

Behandeling van oorsuizen
Oorsuizen kan zeer irritant zijn, maar vormt op zichzelf geen bedreiging voor de gezondheid. In sommige gevallen is een specifieke ziekte de oorzaak, zoals de ziekte van Meniere, otosclerose of een langdurige middenoorontsteking. Wanneer de ziekte te behandelen is stopt in veel gevallen het oorsuizen na de behandeling. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een prop oorsmeer of een middenooronsteking de oorzaak is. Vaak is de oorzaak moeilijk te achterhalen en al is de oorzaak gevonden, wil dit niet zeggen dat er een behandeling mogelijk is of dat deze effectief zal zijn.

Wanneer u van de een op andere dag last van oorsuizen heeft is het raadzaam naar de huisarts te gaan. Wanneer deze daar aanleiding toe ziet zal deze een verwijsbrief geven voor de Keel-, Neus en Oorarts (KNO-arts) of het audiologisch centrum. In Duitsland wordt anders met acuut oorsuizen omgegaan dan in Nederland. Daar wordt oorsuizen gezien als een spoedgeval en binnen vaak zeer korte tijd, meestal binnen 24 uur, zitten patiënten met een dergelijke acute vorm van oorsuizen bij de KNO-arts.

Hyperbare zuurstof therapie
In Duitsland wordt onder andere de hyperbare zuurstof therapie als behandelingsmethode voor oorsuizen met regelmaat toegepast. Deze therapie is nogal omstreden omdat wetenschappelijk bewijs voor de werking ervan ontbreekt.

In het tijdschrift Hörakustik werd in het maart nummer van 2001 aanzienlijke succespercentages vermeld bij de toepassing van deze therapie. De therapie zou vooral zinvol zijn wanneer deze op korte termijn wordt toegepast vlak na het ontstaan van het oorsuizen.
Op eerdere versies van deze internetbladzijde (van voor 18 november 2001), die onder andere gebaseerd was op het artikel uit de Hörakustik en een Duits boek over oorsuizen werd op deze bladzijde een slagingspercentage van 90% vermeld. Na een kritische opmerking van een Nederlandse KNO-arts en nadere informatie ingewonnen te hebben over dit onderwerp leek het raadzaam een genuanceerder beeld weer te geven over de mogelijkheid van de behandeling van acuut oorsuizen. Interessant is te weten hoe groot het percentage patiënten is dat spontaan vermindering van klachten ondervindt, zonder de toepassing van de genoemde zuurstoftherapie. Mocht hier meer informatie over bekend zijn dan zal dit op deze bladzijde worden vermeld.

Uit een onderzoek dat door dr. Tan is uitgevoerd aan het AMC te Amsterdam bij patiënten die reeds langere tijd last hadden van ernstig oorsuizen blijkt bij een aanzienlijk deel verbetering optreedt. Echter in 15% van de gevallen namen de klachten ook toe. De houding van medici in Nederland is kritisch ten aanzien van de toepassing van de hyperbare zuurstoftherapie bij oorsuizen.

De commissie tinnitus en hyperacusis van de NVVS maakt zich aan de andere kant momenteel hard voor erkenning van deze behandelingsmethode en spreekt de wens uit dat er meer onderzoek en een betere registratie komt naar de effecten van deze therapie.

Medicijnen en overige behandelingen
In Duitsland wordt ook veelvuldig medicijnen voorgeschreven bij oorsuizen onder andere medicijnen die de doorbloeding bevorderen. Ook hiermee is men in Nederland terughoudend. Dr. Ganz noemt deze therapie in het, uit het Duits vertaalde boek "Leven met oorsuizen" een mode-therapie. Ook wijst hij erop dat voor andere medicatie weinig bewijs is.
Omdat er weinig aan oorsuizen is te doen, is het van belang dat de patiënt zelf het oorsuizen mentaal geheel of gedeeltelijk overwint. Het is voor de patiënt van belang dat hij geen genoegen neemt, met het advies: "U moet er maar mee leren leven", maar op zoek gaat naar een gespecialiseerde instantie die die hem handvatten aanreikt en leert hoe hij er mee moet leren leven. De audiologische centra zijn de aangewezen plek daarvoor. Een in oorsuizen gespecialiseerde psycholoog die samenwerkt met een KNO-arts zou ook een goede combinatie kunnen zijn.
Soms wordt bij de behandeling van oorsuizen gebruik gemaakt van maskering en een vrij recent ontwikkelde en hoopvolle therapie is de Tinnitus Retraining Therapie. Een therapie die de patiënt leert en hem de handvatten aanreikt hoe hij met oorsuizen kan leven.

Raadzaam is bij oorsuizen stressvolle situaties en (langdurige) spanningen zo veel mogelijk te vermijden.
Ook wordt aangeraden matig te zijn met cafeïne houdende dranken (koffie en thee), tabak en andere stimulerende middelen. Vaak kan het helpen om op de achtergrond muziek aan te hebben staan, zodat op deze manier het eigen oorsuizen minder opvalt.